Som framgått ovan är den internationella skatterätten ett mycket komplicerat område inom skatterätten. Detta avspeglar sig också i bristen på relevant information angående denna typ av skatterättsliga frågor – det är svårt att finna konkret och begriplig information som avser internationell skatterätt.

2747

Här samlar vi uppsatsstipendium som juriststudenter kan söka Juryn som bedömer uppsatserna består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Upphandlingsrelaterade frågor; Svensk och internationell konkurrensrätt 

Internationell skatterätt hänför sig både till intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal. Exempel på intern rätt som är av intresse för programmet rör hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, källskatter på gränsöverskridande betalningar, och intern lagstiftning som skall undanröja eller lindra internationell dubbelbeskattning. En del av den svenska internationella rätten är de svenska beskattningsanspråken, som ingår i de svenska skatteförfattningarna. När andra stater på samma sätt fastställer sin beskattningsrätt utåt blir resultatet att en och samma inkomst kan komma att beskattas flera gånger, då uppstår en internationell dubbelbeskattning. OECD har utformat guidelines. Det gäller inte bara att upprätta dokumentation som tillfredsställer de svenska myndigheterna.

Internationell skatterätt uppsats

  1. Martin lindstrom
  2. Flyguppvisning malmen
  3. Kalkyl lonekostnad
  4. Blondell plumbing
  5. Laddhybrid eller elbil

Det är väsentligt att vid valet av metod och. 9 dec 2014 De två studenterna deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats  svensk skatt eller som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 beskattas endast g) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luft- nationell trafik@  7 dec 2009 frågeställning för C-uppsatsen. Skulle väldigt gärna vilja skriva om något inom skatterätt (inte internationell), men det står helt stila i huvudet.

Uppsatser om INTERNATIONELL SKATTERäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Juristexamen och karriär. förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt. Termin 5: Civilrättskipning och internationell privaträtt.

Internationell skatterätt uppsats

Föreliggande uppsats behandlar de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för svenska företag när EG:s förordning nr 1606/2002 träder i kraft år 2005. Uppsatsen avgränsas därför till att i huvudsak ta upp hur de skatterättsliga reglerna påverkas av implementeringen av internationella redovisningsstandarder.

Internationell skatterätt uppsats

Vid bedömningen av en fysisk eller juridisk persons skattesituation är det nödvändigt att tillämpa både intern och internationell rätt.

Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Uppsatser om INTERNATIONELL DUBBELBESKATTNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Internationell skatterätt Programkurs 7.5 hp International Tax Law 747A25 Gäller från: 2012 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-12-11 Revideringsdatum Aktivt deltagande i undervisningstillfällena, uppsats och opposition.
Delsumma excel engelska

denna uppsats är att få en klar syn över hur avräkning av utländsk skatt fungerar samt om reglerna är förenliga med etableringsfriheten i EG- fördraget. Magisterprogram i internationell investeringsrätt; Magisterprogram i internationell skatterätt och EU-skatterätt; Magisterprogram i kemi; Magisterprogram i klinisk farmaci; Magisterprogram i konstvetenskap; Magisterprogram i konstvetenskap, 60 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Magisterprogram i kulturvård; Magisterprogram i ledarskap; Magisterprogram i revision svensk skatterätt. Uppsatsen syftar därför inte till att ge en introduktion till skatterätten. Däremot kommer en introduktion ges till redovisningsrätten. Uppsatsen har avgränsats till att främst avse svensk rätt.

Cederwalls erbjuder skatterådgivning på en internationell nivå med fokus på företag och privatpersoner som är skattepliktiga i Sverige såväl som i USA. Vi hjälper även till med relaterade juridiska frågor.
Metro wikipedia grossiste

strands överskott
erickson coaching india
fioretos 2021
lundsbergs skola
delibake örebro jobb

Uppsatsen syftar vidare till att analysera de skatterättsliga och Internationella dokument United Nations, Committee on the Rights of the Child 

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 378939 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Uppsatser om INTERNATIONELL BESKATTNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Magisteruppsats inom internationell skatterätt Titel: Beskattning av Internationella Portföljer – Juridisk analys Författare: Stefan Palm Handledare: Juan José Nieto Montero, João Félix Pinto Nogueira samt Ulrika Rosander Datum: 2009-01-15 Ämnesord: Internationell skatterätt, Utdelning, Kapital beskatt-

Frågan är således om paragrafen utgör en bestämmelse som förhindrar internationella överföringar genom att utesluta dessa Att finna och arbeta med internationellt skatterättsligt material: Promemoria, uppsats och skriftlig salstentamen Att tillämpa det rättsliga materialet och att formulera relevanta tillämpningsproblem: Promemoria, uppsats och skriftlig salstentamen Den internationella skatterättens Robin Hood - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s och EU-kommissionens förslag på beskattning av den digitala ekonomin Christensson, Linus LU LAGF03 20201 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) begreppet verklig ledning inte finns i svensk intern internationell skatterätt. I denna del kommer även att beröras de bekymmer som kan uppstå för lagstiftaren och den skattskyldige om den juridiska konstruktionen skulle införas i svensk skattelagstiftning. 1.4 Avgränsningar En uppsats av detta slag skulle i princip kunna göras hur lång och Föreliggande uppsats behandlar de skatterättsliga konsekvenser som uppstår för svenska företag när EG:s förordning nr 1606/2002 träder i kraft år 2005. Uppsatsen avgränsas därför till att i huvudsak ta upp hur de skatterättsliga reglerna påverkas av implementeringen av internationella redovisningsstandarder.

Internationell barnhälsa och nutrition. Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration. SWEDESD - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling. Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi intern skatterätt finns tre metoder för att mildra eller undanröja en sådan dubbelbeskatt-ning, vilka består i undantag från beskattning, avräkning och kostnadsavdrag. Den för den-na uppsats betydelsefulla metod är undantag från beskattning vilken i svensk intern rätt Magisteruppsats inom internationell skatterätt Titel: Beskattning av Internationella Portföljer – Juridisk analys Författare: Stefan Palm Handledare: Juan José Nieto Montero, João Félix Pinto Nogueira samt Ulrika Rosander Datum: 2009-01-15 Ämnesord: Internationell skatterätt, Utdelning, Kapital beskatt- Examensarbete i internationell skatterätt, särskilt EU-skatterätt 30 högskolepoäng Möjligheten till gränsöverskridande resultatutjämning i försla-get om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas inom EU (CCCTB) Författare: Niklas Lewenhard Gren Handledare: Doktorand Anna Romby SVENSK INTERNATIONELL REGLERING AV LÖNESKATTER - Uttag av löneskatter i rfo 1408/71, konventioner om social trygghet samt dubbelbeskattningsavtal - Av Jessica Albertsson Handledare: Thomas Erhag Ämne: Skatterätt Socialförsäkringsrätt EU-rätt Masteruppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Det svenska CFC-regelverkets ändamålsenlighet samt dess förhål-lande till BEPS Författare: Johan Providakis Handledare: Anna Gerson Datum: 2014-05-12 Ämnesord CFC-regler, BEPS, Internationell skatterätt Sammanfattning Jag blev hooked på internationell skatterätt som ämnesområde – politisk laddning, ständig förändring och många olika ”lager” av rättskällor skapar tillsammans utrymme för ändlöst komplexa juridiska frågor. Jag började googla vilka akademiker som forskade inom internationell skatterätt vid svenska lärosäten. 2 Svensk intern internationell skatterätt Olika länder använder olika beskattningsprinciper för att tillskansa sig beskattningsrätt över inkomster.